โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์”

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถานามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันจันทร์ 19 มกราคม 2558 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมประกวดจำนวน 20 โรงเรียน ทั้งหมด 40 ทีม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนธัญรัตน์
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ โรงเรียนธัญรัตน์
ในการนี้ ผศ.ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี