โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ”

 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ให้กับบุคคลทั่วไป ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ ห้อง L-1,L-2 ห้อง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี