โครงการวิทยาศาสตร์นิทรรศน์

 

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการวิทยาศาสตร์นิทรรศน์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี