แสดงความยินดีกับ ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557

 

ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “๔๐ ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ณ เวทีกลาง หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557