เครื่องคัดแยกขนาดหอยแคลงจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552