คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2558

ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำทีมผู้บริหารคณะฯ เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี