คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดและแสดงในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2557 ณ COEX Mall กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. หุ่นจำลองสอนนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Thai Massage Interactive Teaching Model for Visually Impaired) โดยนายกฤษณะ โภควัฒน์และนายฌานญาณ์บุณย์ กองค้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อ.ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อ.จตุรพิธ เกราะแก้ว

2.หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรู้และบันเทิงสำหรับเด็กผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Animals Edutainment Audio Electronic Book for Visually Impaired Children) โดย อ.จตุรพิธ เกราะแก้ว และรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง