งานราชมงคลสัมพันธ์

 งานราชมงคลสัมพันธ์
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธัญวาคม 2557
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี