งานฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี