สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการฝึกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี
  
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี