ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินรัตน์ แก้วศรีงาม หัวหน้าแผนกห้องสมุด พร้อมด้วยบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว  จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี