คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประกวดมารยาทไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประกวดมารยาทไทย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีกิริยามารยาทที่งดงาม มีความเข้าใจในเรื่องมารยาทของสังคมไทย และเพื่อส่งเสริมนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี