โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma)

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติในองค์กร ที่มีชื่อว่า Six Sigma เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในวิชาชีพ โดยมีอาจารย์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี