โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงานและการทำงาน

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงานและการทำงานให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามที่ตลาดแรงงานต้องการ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งานทำของบัณฑิต ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพที่ดีอันจะส่งผลต่อการทำงานในอนาคตของบัณฑิตต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนางสาวณัฏฐ์ บุญด้วง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง SC1901 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ภาพถ่ายโดย
 :
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี