โครงการคณิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการคณิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2557  โดยมีอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดนาบุญ  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี