โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม R และ R Commander สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม R และ R Commander สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และศิษย์เก่าของสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยมีวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รป 2-06 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  
ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี