สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน โรงงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน โรงงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต) คลอง13 และโค้กเวิลด์  เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และน้ำดื่ม   ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์การเยี่ยมชมในครั้งนี้อย่างเต็มที่  ท้ายสุดนี้ทางคณะต้องขอบคุณ คุณราเชนทร์ อินทรเจริญ ที่ได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี   ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .วัฒนา  วิริวุฒิกร    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี