โครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ปี 2557

อาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือก 20 โครงงาน เข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบลงมือปฏิบัติการจริง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

  

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี