ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2557

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ  ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง   ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี