สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ให้บริการทางวิชาการ ออกแบบสวนและจัดสวน โรงพยาบาลคลองหลวง

อาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ให้บริการทางวิชาการ ออกแบบสวนและจัดสวน บริเวณโรงพยาบาลคลองหลวง เพื่อปรับพื้นที่โรงพยาบาลให้มีพื้นที่สีเขียว (Green Hospital) สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เป็นศูนย์สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต (Healing Environment) ให้กับบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี