นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงฆ่าสัตว์ การชำแหละและการตัดแต่งซากโคเนื้อ เพื่อการจำหน่ายและการส่งออก และด้านการผลิตอาหารสัตว์ ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  ณ โรงฆ่าสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ บริษัท max beef  และ N&N FARM อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในรายวิชาการผลิตโคเนื้อ – กระบือ ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี