นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ปี 2557

อาจารย์เทวัญ  นันทวงศ์ ร่วมกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่  ใฝ่รู้” ปี 2557 โดยธนาคารไทยพาณิชน์ จำกัด(มหาชน) จัดขึ้น  ได้ลงพื้นที่พบปะ กลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อเสนอโครงการ ซึ่งชุมชนโกตาพัฒนา มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นบึงน้ำซับ  ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจและเลี้ยงปลา โดยอาจารย์และนักศึกษามีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น “สวนครัวชุมชมและแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม” กิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมประสบการณ์งานชุมชนแก่นักศึกษา ที่จะได้มีพื้นที่ปฏิบัติจริง และได้ประสานร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และความเป็นอยู่ ควบคู่กับมหาวิทยาลัย ในฐานะของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่ชุมชน ต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ณ ชุมชนโกตาพัฒนา ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี