คณะวิจัยของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ นำเสนอผลงานวิจัยต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะวิจัยของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ ได้นำเสนอแนวทางสำหรับการประหยัดพลังงานและควบคุมหลอดไฟถนนและไฟสาธารณะ ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โดยทีมผู้วิจัยได้พัฒนาระบบต้นแบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ และติดตั้งใช้งานจริง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการนำเสนองานวิจัยดังกล่าวมีอาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย) อาจารย์ ปองพล นิลพฤกษ์ และอาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงอาจารย์สมชาย เบียนสูงเนิน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมโครงการและนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี