ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันที่ 13 ตุลาคม 2557

คุณชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตตุจักร กรุงเทพฯ 10900  www.sme.go.th


 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี