บรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย”

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗  และบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย” ณ โรงภาพยนตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี