พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาอินโดนีเซีย Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII)

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาจาก Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ที่สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 17 กันยายน พ.ศ. 2557) ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูป (ร.9) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557