อบรมวิธีการใช้งานของครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ Smart Classroom

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมวิธีการใช้งานของครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ Smart Classroom ให้แก่อาจารย์ในคณะ โดยมีบริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จำกัด เป็นผู้มาอบรมให้ในครั้งนี้ วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง SC1308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี