โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เข้าศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดินด้วยน้ำหมักชีวภาพ และการเพาะเห็ด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี