พิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน พร้อมเยี่ยมชมชุดเรือสำรวจคลอง

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน พร้อมเยี่ยมชมชุดเรือสำรวจคลองโดยมี นักวิจัย ดร.ปรัชญา  เปรมปราณีรัชต์  และดร.มนูศักดิ์  จานทอง  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้บรรยาย  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  จ.ปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี