ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท คอร์ปปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น (CTS) จำกัด

ลงนามความร่วมมือ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท คอร์ปปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น (CTS) จำกัด  เพื่อจัดตั้งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน CAD/CAM Software ณ  ห้องประชุมบัวหลวง 2  มทร.ธัญบุรี

  
ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี