แสดงความยินดีกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี