การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ภายในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี