โครงการศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน รายวิชา 09-341-264 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 2 จึงจัดทำโครงการศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ โดยนำนักศึกษาเดินทางไปฝึกทักษะปฏิบัติศึกษาโครงสร้างป่าผลัดใบและป่าดิบแล้ง และความหลากหลายทางชีวภาพทางชีวภาพชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์และจุลินทรีย์ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี