โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพมัคคุเทศก์

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการเสวนาประชาพิเคราะห์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะมัคคุเทศก์และการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ในครั้งนี้มีมัคคุเทศก์และผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพดังกล่าว เข้าร่วมจำนวน 80 คน ซึ่งงานดังกล่าวนี้จัดขึ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี