ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2557

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิต และกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ แด่ ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี