พิธีลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ไซเอ็นซ์ เมจิก โกรว์ จำกัด

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และคุณเทเวศน์ คมใส กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซเอ็นซ์ เมจิก โกรว์  จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี