การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้อง SC 1306 โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากภาควิชา/สาขาวิชาจำนวน 12 คน และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 กลุ่ม

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี