รับมอบกระดาษ โครงการเปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้

รับมอบกระดาษ โครงการเปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้ ที่บริษัท จีเอเบิล จำกัด อาคารปัญจธานี วันที่ 11 กัยนายน 2557