การประชุมเสวนาประชาพิเคราะห์ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพมัคคุเทศก์

ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานการประชุมเสวนาประชาพิเคราะห์  มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาอาชีพมัคคุเทศก์  ณ  โรงแรมเอเชีย  ราชเทวี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี