การประชุมนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวถึงแนวทางการเรียน สวัสดิการ ที่นักศึกษาจะได้รับ รวมถึง ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาได้แนะแนวการเรียน การทำวิจัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี