ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน The International Conference on Science and Technology : ICONST

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน The International Conference on Science and Technology : ICONST  วันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งงาน ICONST จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2558

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี