กัมพูชา เข้าศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกับผู้บริหาร  ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกวาภิรมย์  มนัสรังษี  รองสมุหราชองค์รักษ์  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา  แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรครูอาชีวศึกษาให้กับวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล  และศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา  แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี