เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เยี่ยมชม – รองศาสตราจารย์ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Wolfgang Schrott จาก Hof University Of Applied Science ที่มาเยี่ยมชมศึกษางานและพบปะพูดคุยกับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย :กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี