โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา เพื่อให้ได้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกาาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้ารากฐาน ”สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์” และ ดร.อนวรรตน์ เกตุคง นักวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม SC 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  

ภาพถ่ายโดย :
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี