โครงการบริการวิชาการเรื่อง การผลิตสเปรย์ไล่ยุงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลลาดสวาย

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง การผลิตสเปรย์ไล่ยุงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลลาดสวาย โดยมี ผศ.ดร.จตุพร เผ่งพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ เป็นวิทยากรการผลิตสเปรย์ไล่ยุง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม เทศบาล ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี