เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

ศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  เพื่อให้ได้ร่างหลักสูตรสำหรับการวิพากษ์หลักสูตรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริ สิรินิลกุล จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.ศรินรัตน์ วงษ์ลี นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี