พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่เกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่เกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยที่มีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี