โครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557

นักศึกษาภาควิชาเคมีที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2557 ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำ เสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกผลงานประจำและโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับ มหาวิทยาลัยต่อไป ในโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องสโลป สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี