คณบดีและคณะฯ เดินทางไปเจรจาเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ในการนี้ได้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และได้เข้าพบ Assoc.Prof.Dr. Saykhong Saynasine  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน และหารือเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้แล้วยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหน่วยวิจัยต่างๆ เพื่อศึกษาถึงความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้

  

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี