มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสหกิจศึกษา ของมทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมี นายณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เพลินใจ ร่วมให้การต้อนรับ และแนะนำความเป็นมาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี